Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Warranty

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ И РАЗПОРЕДБИ

Тази гаранционна карта удостоверява условията и срока на гаранцията на по­соченото изделие. Всяка гаранционна Карта съдържа вида на стоката, характеристики на изделието, дата на продажба, гаранционен срок, сериен номер и уникален номер на гаранционната Кар­та. Подписването на гаранционната карта, означава, че Клиентът е съгла­сен и приема безусловно гаранционната Карта и е съгласен с нейните условия. За стока доставена по Куриер или друг външен транспорт (автобус, бус, автомобил и др.), гаранционните условия се считат за приети ако до 24 часа не се направи писмено възражение на e-mail office@pcdoctor-bg.com. Гаранционната Карта се пази от Клиента до изтичане на срока на гаран­цията. Всички неоторизирани корекции върху гаранционната Карта и опит за фалшификация я правят невалидна. Транспортните разходи до и от търговските обекти на фирма “ПиСиДоктор.БГ" ЕООД се поемат от Клиента. Гаран­ционния срок не тече във времето, ко­гато изделието е в сервиза на фирмата. След приемане на отремонтирана стока от Клиента, той получава протокол за времето на извършваните ре­монтни дейности. Което ще бъде доба­вено към гаранционния срок.

2. ПРИЕМАНЕ НА СТОКА ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Не се приемат за гаранция продукти, ко­ито са силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания.

ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ УСЛОВИЯТА ПО ГАРАНЦИЯ НА ВАШИЯТ ПРОДУКТ Е НЕОБХОДИМО ПЪРВО ДА ИЗПРАТИТЕ ЗАЯВКА ЗА ТОВА ПРЕЗ ОН-ЛАЙН ФОРМА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ, след като получим заявката Ви, служител на ПиСиДоктор.БГ ЕООД ще се свърже с Вас.

Гаранцинното обслужване се извършва само в сервизните центрове на фирма­та при представяне на оригинална га­ранционна Карта с подпис на продавача, Купувача и мокър печат на фирма “ПиСиДоктор.БГ" ЕООД. Срокът на гаранцията за­почва да тече от датата на продажбата. При приемане на продукта от наша страна, се издава сервизна Карта с уникален номер, в която се описва датата на приемане, вида на стоката с нейния сериен номер, името на Клиента с него­ви координати за обратна връзка и поле в което се описва причината, поради която Клиентът желае гаранционно обслужване. Този документ се разпечатва в два екземпляра, като се подписва от приемащия стоката и от Клиента.

Дефект на даден продукт не е причина за връщане на парична себестойност. Замяна ще се извърши само в случай, че не може да се отремонтира дефекта. Ако в момента не е наличен същия продукт, то той се заменя с продукт с близки характеристики. Отстранява­нето на дефект се извършва до 20 ра­ботни дни. При възможност от страна на фирма “ПиСиДоктор.БГ" ЕООД, се предла­га оборотен продукт, аналогичен по функционалност на приетия за ре­монт вида и модела на оборотния продукт се определя от сервизен техник на фирма “ПиСиДоктор.БГ" ЕООД. При продажба на отделен модул, отговор­ността за правилния монтаж и експлоатация се поемат от Клиента. Ако Към дадено изделие има отделни до­пълнителни условия или Клаузи, то те се считат за доплълнение към тази га­ранционна Карта.

3. “ПИ СИ ДОКТОР” ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ:

 • Загуба на информация;
 • Пропуснати ползи;
 • Последвали загуби и щети възникнали от дефектирането на продукта.

Инсталиран лицензиран софтуер не подлежи на гаранционно обслужване.

Ако на приет за гаранционно обслужване продукт има инсталиран софтуер, отговорност за лицензните споразуме­ния носи само Клиента.

4. УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО НЕ СЕ ИЗПЪЛ­НЯВА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранция Може да бъде отказана в след­ните случаи:

 • Нарушаване цялостта на гаранционната лепенка или лепенката със се­рийния номер
 • Опит за отстраняването на възникнал проблем извън сервизните центрове на фирма “ПиСиДоктор.БГ" ЕООД
 • Неправилно включване или проблем в електрическата мрежа
 • Неправилна инсталация или експлоатация на изделието
 • Неправилна поддръжка или липса на такава
 • Използване на некачествени консумативи
 • Дефекти възникнали при опит на Клиента или други лица да пуснат дадено изделие да работи в режим неотгова­рящ на фабричните му спецификации
 • Повреди причинени от използването от страна на Клиента или на други лица, на продукта за други цели, раз­лични от тези, за които то е предназначено
 • Използване на изделието в среда извън нормите посочени от производи­теля (напрежение, влажност и тем­пература на въздуха, запрашеност, директна слънчева светлина или други специфични условия, посочени до­пълнително от производителя)
 • Дефект възникнал при транспорт от страна на Клиента
 • Природни бедствия, наводнения, механични удари, гръмотевици, мълнии, токови удари и физически интервенции от страна на Клиента или други лица
 • Неспазване на долупосочените изисквания за среда за работа, съхранение и електрическа мрежа.

Продуктите трябва да работят и съх­раняват на сухо място и при липса на директна слънчева светлина. Гаранция ще се поема само в случаите, в които са изпълнени изискванията за съхране­ние. Температура на въздуха в помеще­нието от 5 до 30 градуса по Целзий. Относителната влажност на въздуха до 60%. Продуктите трябва да прес­тоят поне 2 часа в работното поме­щение преди да се включат в електрическата мрежа, за да се климатизират. Пред вентилационните отвори не се поставят прегради, за да не се наруши охлаждането.

Електрическата мрежа трябва да е добре занулена и заземена, Като осигу­рява 220V напрежение, с отклонение (10% и честота 50 Hz При свързване на няколко елекрически устройства в обща Конфигурация, те трябва да са в един разклонител от една фаза. Пре­поръчително е използването на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за филтрация на смущения по ве­ригата. При включване на компютър към телевизор, задължително се изключват и двете устройства от електрозахранването и се излключва коаксиалния Кабел от антената на телеви­зора.

5. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Продуктите, означени с "Ограничена гаранция" се предлагат при специфични условия, като Разпродажба, Специална оферта и други, при които продуктите се предлагат с отстъпка над 10 % от обявената стандартна цена. В срок до 7 (седем) календарни дни след получаване на поръчан продукт през он-лайн магазин store.pcdoctor-bg.com клиента има право да върне продукта в оригиналаната опаковка, с която е доставен в едно с всички доставени аксесуари. "Ограничена гаранция" е валидна през тези 7 (седем) календарни дни след получаване на поръчан продукт с условията, посочени в гаранционната карта на продукта. След изтичане на периода на валидност на гаранционната карта има възможност за удължаване на гаранционният срок с нов период срещу допънително заплащане.

6. ПРОДУКТИ БЕЗ ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Всички акумулаторни батерии, адапте­ри, магнитни или оптични носители на информация не подлежат на гаранцион­но обсужване, както и всички консума­тиви използвани за нормалната и пра­вилна работа на изделията.

Гаранция не се поема за инсталиран софтуер или проблеми свързани със софту­ерни продукти. Ако се установи, че проблема е от такова естество, то отстраняването му се заплаща по та­рифи на фирма “ПиСиДоктор.БГ" ЕООД.

Фирмата не носи отговорност за стоки/продукти, приети за гаранционен или извън гаранционен сервиз и непотърсени от собственика 30 (тридесет) календарни дни след приемане на стоката в сервиза за ремонт.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Тези условия определят начините за ползване и за поемане на гаранция за LCD монитори. Те не отменят други точки от гаранционната Карта.

При този тип монитори всеки пиксел се състои от 3 подпиксела. Подпикселите биват три вида: червен, син и зелен. Броя на пикселите се определя от раз­делителната способност на монитора. Според големината на монитора се оп­ределя и броя на изгорелите пиксели и подпиксели, при които се поема гаран­ция. Тъй като изгорелите пиксели не подлежат на ремонт, монитора се за­меня с друг. Липса на същата марка и модел монитор за замяна, не е предпоставка за връщането на заплатената сума, а води до замяна със сходен по характеристики модел. Ако Клиентът реши да закупи монитор с по-голяма це­нова равностойност, то той заплаща разликата, Която се определя от фир­ма “ПиСиДоктор.БГ" ЕООД.

Почистването се извършва само с одобрени за целта средства и препарати.

LCD монитор в гаранционен срок ще бъде заменен ако отговаря на следните условия:

15″ 1024×768 786432 броя пиксели -5 изгорели пиксела

17″ 1280×1024 1310720 броя пиксели -7 изгорели пиксела

19″ - 24" броя пиксели - 9 изгорели пиксела

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

ПиСиДоктор.БГ ЕООД препоръчва използването само на лицензиран софтуер, както и софтуер с отворен код.

ПиСиДоктор.БГ ЕООД препоръчва да застраховате устройствата си против кражба и/или повреди причинени от Ел. мрежата или при наводнение.